Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky

No items found.
Všeobecné obchodní podmínky platformy Peoplecar ze dne
12.2.2024

(dále jen „VOP“)

(1)        e-community solutions s.r.o.

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 194 88 106, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 387400, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „ECS“ nebo „Poskytovatel“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto VOP společnosti ECS upravují podrobné vymezení vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele při užívání Platformy Peoplecar, zejména podrobné podmínky pronájmu Vozidla Uživatelem. Všeobecné podmínky VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.2. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto VOP, má význam, který mu je přiřazen v těchto VOP, zejména v čl. 2.

1.3. Odkazují-li tyto VOP na články, přílohy, ustanovení, nebo odstavce, rozumí se tím odkazy na články, přílohy, ustanovení, nebo odstavce těchto VOP.

1.4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Definice základních pojmů

2.1. „Aplikace“ znamená mobilní aplikaci Poskytovatele dostupná v obchodech GooglePlay (Android) a Appstore (iPhone).

2.2. „Asistenční linka“ znamená telefonní číslo Poskytovatele + 420 725 720 255, které je Poskytovatelem určeno pro 24 hodinovou komunikaci Uživatele s pověřenými osobami Poskytovatele při řešení dotazů či dalších záležitostí uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel je Poskytovatelem informován, že hovory na této Asistenční lince jsou Poskytovatelem monitorovány a nahrávány. Uživatel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

2.3. „Autorizovaná dobíjecí stanice“ znamená kompatibilní dobíjecí stanici, která je současně zapojená do Platformy Peoplecar nebo partnerská dobíjecí stanice v síti Chargee.

2.4. „Vozidlo“ znamená osobní automobil, který Poskytovatel zahrnul do Platformy Peoplecar a který je vybaven specifickým elektronickým zařízením umožňujícím provozovat Platformu Peoplecar. Seznam Vozidel určených Poskytovatelem pro Platformu Peoplecar je dostupný Uživateli prostřednictvím Aplikace. Vozidla jsou viditelně označeny logem Peoplecar. Elektronické zařízení umožňuje Uživateli otevírat Vozidlo pomoci smartphonu a odesílat Poskytovateli v reálném čase data o jízdě, poloze a další data o stavu Vozidla pomocí sítě GSM Poskytovateli, která jsou nezbytná pro provozování Platformy Peoplecar a pro účtování cen a poplatků dle Ceníku. „Uživatelem“ se rozumí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu, vyslovila souhlas s těmito a/nebo pozdějšími VOP a je oprávněna užívat Platformu Peoplecar.

2.5. „Ceníkem“ se rozumí sazebník Nájemného, cen, poplatků a pokut, které je Uživatel povinen hradit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Platformy Peoplecar, zejména sazebník cen za pronájem (nájemné) Vozidla a dalších poplatků. Pro Uživatele je vždy závazný Ceník Poskytovatele platný v době zahájení rezervace.

2.6. „Doba nájmu“ znamená doba po kterou se Uživatel zavázal užívat Vozidlo a za kterou se zavázal hradit nájemné a současně po kterou mu Poskytovatelem bylo umožněno užívat Vozidlo.

2.7. „Nájem Vozidla“ znamená úplatné přenechání Vozidlo Poskytovatelem Uživateli za úplatu k dočasnému užívání (car sharing).

2.8. „Nájemné“ znamená celková úplata, kterou se Uživatel zavazuje hradit za užívání Vozidla.

2.9. „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2.10. „Parkovací místo“ znamená parkovací místo určené pro konkrétní Vozidlo, ze kterého si jej Uživatel vyzvednul při započetí Nájmu.

2.11. „Platební karta“ znamená platební karta Uživatele (zejména MASTERCARD/VISA), kterou je Uživatel povinen přiřadit ke svému Uživatelskému účtu. Uživatel souhlasí, aby veškeré ceny a poplatky dle VOP, Ceníku a dalších ujednání s Poskytovatelem byly hrazeny prostřednictvím Platební karty, Apple Pay, Google Pay nebo předplaceným voucherem zakoupeným u Poskytovatele.

2.12. „Povolené území“ znamená geograficky, zeměpisně, místopisně či jinak územně omezená oblast ve které je daný konkrétní Vozidlo Uživatel oprávněn užívat a to sice území Evropské unie.

2.13. „Pravidla silničního provozu“ znamenají pravidla silničního provozu závazná pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, zejména (i) zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a (nebo) (ii) vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a (nebo) (ii) jinými právními předpisy České republiky a právními předpisy států či Evropské Unie, v nich Uživatel Vozidlo užívá.

2.14. „Rezervace“ znamená služba poskytovaná Uživateli spočívající v omezení užívání Vozidlo jinými Uživateli nebo třetími osobami od okamžiku požadovaného počátku nájmu Vozidla do požadovaného konce nájmu Vozidla nebo do okamžiku zrušení nájmu Vozidla Uživatelem.

2.15. „Smlouva“ znamená smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem jak je definován v těchto VOP a v dalších ujednáních učiněných prostřednictvím Aplikace.

2.16. „Platforma Peoplecar“ znamená systém tzv. sdílení Vozidel (car sharing) založený na úplatném krátkodobém pronájmu automobilů, které Poskytovatel jako pronajímatel pronajímá Uživatelům jako nájemcům s využitím automatizovaného elektronického zařízení a prostředků elektronické komunikace on-line a Aplikace. Platforma Peoplecar je definována jako soubor vzájemných práv a povinností uvedených v těchto VOP a dalších dokumentaci a právních jednáních uzavřených mezi Poskytovatelem a Uživatelem a za cenu uvedenou v Ceníku.

2.17. „Uživatel“ znamená osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu, vyslovila souhlas s těmito a/nebo pozdějšími VOP a je oprávněna užívat Platformu Peoplecar, a uzavírat dílčí Nájemní smlouvy.

2.18. „Uživatelský účet“ znamená elektronický účet zřízený Uživateli při registraci na internetových stránkách Poskytovatele či prostřednictvím Aplikace, do kterého se Uživatel přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelský účet umožňuje Uživateli zejména provádění Rezervace Vozidel systémem on-line. Uživatelský účet dále obsahuje přehled vyúčtování cen (Nájemného) za užívání (pronájem) Vozidel a dalších poplatků nebo smluvních pokut, které byly Uživateli Poskytovatelem vyúčtovány. V Uživatelském účtu jsou dále Uživateli evidovány případné slevy či bonusy, pokud na ně Uživateli vznikne nárok.

3. Předmět služby

3.1. Poskytovatel se zavazuje způsobem, který je stanoven v těchto VOP, poskytovat Uživateli na základě jeho žádosti prostřednictvím Aplikace Vozidlo do dočasného užívání a Uživatel se zavazuje používat Vozidlo v souladu s ujednáními s Poskytovatelem a těmito VOP, zejména hradit včas Nájemné za přenechání Vozidla a řádně plnit ostatní povinnosti vyplývající z ujednání s Poskytovatelem a těchto VOP. Výši Nájemného stanoví Ceník.

3.2. Žádost o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, začátek a ukončení Doby nájmu Vozidla, jakož i další úkony vyplývající z těchto VOP, se provádí prostřednictvím Aplikace.

3.3. V Aplikaci Poskytovatel vede seznam Vozidel, z něhož Uživatel samostatně vybírá Vozidlo k užívání v rámci nájmu založeného těmito VOP. Posouzení stavu Vozidla při jeho převzetí do pronájmu provádí Uživatel samostatně. V případě, že Uživatel není spokojen s Vozidlem, může Pronajímatel nabídnout k pronájmu jiné Vozidlo, které splňuje požadavky Uživatele, pokud má takové Vozidlo k dispozici.

3.4. Vozidlo se poskytuje k pronájmu Uživateli při splnění všech následujících podmínek:

(a) Uživatelský účet Uživatele není zablokován;

(b) užití Vozidla není zakázáno ujednáními mezi Poskytovatelem a Uživatelem a nebo těmito VOP;

(c) Uživatel splňuje veškeré požadavky stanovené Poskytovatelem, těmito VOP a právními předpisy.

3.5. V otázkách neupravených těmito VOP a jinými ujednáními mezi Poskytovatelem a Uživatelem se vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem řídí právními předpisy České republiky, případně právními předpisy místa, kde Uživatel v souladu s těmito VOP a dalšími ujednáními s Poskytovatelem Vozidlo užívá.

3.6. Vozidlo smí být použit pouze v Povoleném území. Použití Vozidla v rozporu s tímto požadavkem není přípustné.

3.7. Omezení stanovená tímto článkem může Poskytovatele rozšířit, zúžit nebo zrušit, a to buď zcela, nebo částečně. Příslušné oznámení o změnách se zveřejňuje v Aplikaci a platí po dobu zveřejnění, není-li v oznámení uvedena jiná doba. V případě, že Uživatel se změnami nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění oznámení.

4. Rezervace Vozidla

4.1. Uživatel prohlašuje, že není jediným potenciálním nájemcem Vozidla a bere na vědomí a souhlasí, že bude respektovat dobu, po kterou je Vozidlo rezervováno nebo užíváno jiným oprávněným uživatelem.

4.2. Rezervace Vozidla probíhá prostřednictvím kalendáře v Aplikaci a je možná na jakýkoli volný termín v budoucnosti.

4.3. Uživatel je oprávněn provést Rezervaci Vozidla na konkrétní termín a předem zvolený časový úsek.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že k času počátku Nájmu bude dosahovat stav baterie alespoň 25 %.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel doporučuje časovou rezervu na kontrolu Vozidla před jízdou a případné nenadálé události v průběhu Nájemní doby.

4.6. Potvrzením Rezervace Vozidla Uživatel vyslovuje souhlas s tím, že:

(a) bude jednat tak, aby Nájemní doba nebyla překročena;

(b) V případě, že Vozidlo vrátí před ujednaným koncem Nájemní doby, bude mu účtována celá částka za rezervovaný časový úsek.

4.7. Uživatel je informován o storno podmínkách a vyzván k jejich odsouhlasení.

4.8. Okamžikem ukončení procesu Rezervace je Vozidlo rezervováno pro Uživatele a na jeho uložené platební kartě je blokována částka, odpovídající Nájemnému v plné výši dle Ceníku.

4.9. V předstihu (více než 24 hodin) před zvolenou Nájemní dobou obdrží Uživatel prostřednictvím Aplikace notifikace s připomenutím termínu a možností storna bez storno poplatku nejpozději více než 24 hodin před začátkem Nájemní doby.

4.10. V případě zrušení Rezervace 24 hodin a méně před okamžikem počátku Nájemní doby se Uživatel zavazuje uhradit storno poplatek ve výši 100 % Nájemného za rezervovanou Nájemní dobu. Poskytovatel je oprávněn na základě individuální žádosti část a nebo celou výši storno poplatku Uživateli odpustit.

4.11. V případě, že se Uživatel nedostaví a nepřevezme Vozidlo nebo jej převezme později než v okamžik začátku Nájemní doby, nemá uvedená skutečnost vliv na Uživatelovu povinnost uhradit Nájemné v plné výši.

5. Povinnosti Uživatele před jízdou

5.1. Uživatel lokalizuje Vozidlo Aplikaci.

5.2. Po lokalizování a nalezení Vozidlo Uživatel zkontroluje registrační značku Vozidla a ověří, že se jedná o příslušné Vozidlo.

5.3. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po otevření Vozidla nejpozději však před začátkem jízdy zevně prohlédnout Vozidlo za účelem zjištění případného poškození Vozidla. Předmětem kontroly je poškození uvnitř i vně Vozidla, nepořádek ve Vozidle, dobíjecí karta, osvědčení o registraci Vozidla (malý technický průkaz), rezervy příp. sady na opravu pneumatik, povinnou výbavu a dobíjecí kabel. Veškeré případné škody, znečištění či chybějící dokumentaci či příslušenství k Vozidlu je Uživatel povinen před začátkem jízdy zdokumentovat (vyfotografovat). Uživatel je dále povinen zdokumentovat (vyfotografovat) řádný technický stav Vozidla ze všech čtyř stran (tj. zepředu, zezadu, zleva i zprava), který je Uživatel povinen nahrát do Aplikace.

5.4. Uživatel provede odpojení Vozidla od nabíjecí stanice dle pokynu v Aplikaci.

5.5. V případě, že uživateli nejdou v aplikaci vytvořit nebo uložit fotografie, je Uživatel povinen poslat kontaktovat Asistenční linku a postupovat dle pokynů Asistenční linky.

5.6. V případě, že není Vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, nesmí Uživatel Vozidlo k jízdě použít a nezpůsobilost je povinen nahlásit Poskytovateli přes Aplikaci, Asistenční linku nebo e-mail. V případě pochybností o technické způsobilosti Vozidla může uživatel kontaktovat Poskytovatele přes Asistenční linku. V případě, že Uživatel poruší povinnost zkontrolovat před započetím jízdy Vozidlo a nenahlásí případné škody, Uživatel odpovídá za nenahlášené škody.

5.7. Uživatel je povinen kontrolovat a udržovat stav baterie tak, aby při vrácení Vozidla do místa vrácení dosahoval stav baterie alespoň 10 % kapacity baterie Vozidla.

5.8. Uživatel bere na vědomí, že Vozidla mají elektrický pohon. Uživatel je oprávněn dobíjet baterii Vozidla po Dobu nájmu pouze Autorizovanými dobíjecími stanicemi. V případě dobíjení Vozidla jinou dobíjecí stanicí než-li stanicí umístěnou u Parkovacího místa nese Uživatel náklady na dobíjení Vozidla v plné výši.

5.9. Ve schránce Vozidla se nachází pokyny k provozování Vozidla. V případě škody způsobené nedodržením pokynů od výrobce se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli vzniklou škodu.

5.10. Ve schránce Vozidla se nachází osvědčení o registraci Vozidla (malý technický průkaz) a další doklady nutné k provozování Vozidla. Vozidlo je vybaveno též povinnou výbavou.

6. Povinnosti uživatele při užívání Vozidla

6.1. Uživatel je povinen dodržovat Pravidla silničního provozu, popř. obecně závazné právní předpisy měst a obcí týkající se parkování vozidel. Vozidlo je oprávněn řídit pouze Uživatel, který dovršil 18 let věku a je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B. Uživatel je odpovědný za veškeré dopravní přestupky dle Pravidel silničního provozu nebo jiných obecně závazných předpisů. V případě, že bude vůči Poskytovateli nebo provozovateli Vozidla správním orgánem uplatněna pokuta, určená částka či jakákoliv jiná sankce za období, kdy Vozidlo užíval Uživatel, zavazuje se Uživatel tuto pokutu/určenou částku/jakoukoliv jinou sankci uhradit vždy Poskytovali a zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek za vyřízení pokuty ve výši uvedené v Ceníku.

6.2. Uživatel je povinen předcházet škodám na Vozidle, a je povinen dodržovat pokyny výrobce k provozování Vozidla a další pokyny Poskytovatele.

6.3. V případě dočasného parkování při opuštění Vozidla Uživatel zamyká Vozidlo výhradně klíčky od Vozidla, nebo smartphonem, pokud bude taková služba Poskytovatelem technicky zprovozněna. Uživatel je povinen při každém parkování či dočasném opuštění Automobilu zabezpečit Vozidlo proti krádeži, nebo poškození.

6.4. Uživatel je povinen udržovat Vozidlo čisté a uklizené a uchovávat veškeré doklady na určeném místě v přihrádce Vozidla. Uživatel nesmí ve Vozidle kouřit nebo ve Vozidle manipulovat s ohněm či jinými nebezpečnými látkami. V případě znečištění Vozidla je Uživatel povinen Vozidlo před jeho vrácením vyčistit na své náklady. V případě, že Uživatel vrátí Vozidlo znečištěné, je povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyčištění Vozidla ve výši uvedené v Ceníku. Náhrada škody přesahující náklady za odstranění znečištění nebo poškození interiéru Vozidla tím není dotčena.

6.5. Uživatel je povinen přiměřeně pečovat o Vozidlo, zvláště při dlouhých cestách je povinen kontrolovat stav tlaku v pneumatikách, stav kapalin a kontrolovat výstražné systémy Vozidla. V případě nezpůsobilého technického stavu Vozidla (nehoda nebo porucha) je Uživatel povinen přerušit jízdu, Vozidlo odstavit a nahlásit technickou závadu Vozidla Poskytovateli přes Asistenční linku a dále se řídit pokyny Poskytovatele, jinak je odpovědný Poskytovateli za vzniklou újmu. Pokyny Poskytovatele mohou znamenat i aktivní spolupráci Uživatele až do doby kompletního vyřešení situace (kontakt s Asistenční linkou, vyčkání na příjezd odtahové služby a osobní účast při předání porouchaného Vozidla odtahové službě apod.)

6.6. Uživatel je povinen užívat Vozidlo osobně, nesmí Vozidlo přenechat (zejména půjčovat či dávat do nájmu či podnájmu nebo jiného užívání) třetí osobě nebo umožnit jiné osobě řízení Vozidla. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku.

6.7. Uživatel je oprávněn užívat (provést Rezervaci) pouze jedno Vozidlo ve stejné době a není proto oprávněn ve stejné době užívat dvě nebo více Vozidel současně (zejména ve prospěch jiné osoby). V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6.8. Uživatel je se zavazuje užívat dobíjecí kartu výhradně k dobíjení Vozidla a nesmí dobíjecí kartu předat či poskytnout jakékoliv třetí osobě nebo použít tuto kartu k dobíjení jiného elektromobilu. Uživatel bere na vědomí, že zneužití dobíjecí karty pro dobíjení elektromobilu třetí osoby je Poskytovatelem zjistitelné dle elektronického systému ve Vozidle. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku a nahradit Poskytovateli vedle smluvní pokuty veškerou vzniklou škodu. Případnou ztrátu dobíjecí karty je povinen bezodkladně Poskytovateli nahlásit. V případě ztráty či poškození dobíjecí karty je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek ve výši uvedené v Ceníku za vydání dobíjecího čipu nového.

6.9. Uživatel není oprávněn jakkoliv zkoumat či zasahovat do elektronického systému Vozidla (Čtečky čipových karet, zapalování, či jiného technického zařízení umožňující provozování Platformy Peoplecar). Uživatel není oprávněn na Vozidle provádět jakékoliv zásahy, změny nebo úpravy nebo opravy. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu uvedenou v Ceníku. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

6.10. Uživatel je oprávněn používat Vozidlo výhradně k cestám po veřejných veřejně přístupných zpevněných komunikacích. Uživatel se zavazuje nepoužívat Vozidlo k soutěžím, závodům nebo podobným akcím či užívat Vozidlo ke komerčním účelům nebo k přepravě nikoliv běžných nákladů či předmětů, které mohou poškodit či znečistit Vozidlo.

6.11. Uživatel není oprávněn používat a zavazuje se Vozidlo nepoužívat k cestám mimo území Povolené území. V případě jízdy mimo Povolené území bez předchozího souhlasu Poskytovatele je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku za každý započatou hodinu jízdy mimo Povolené území. Nárok Poskytovatele na náhradu škody zaplacením této smluvní pokuty není dotčen.

6.12. Uživatel není oprávněn přepravovat ve Vozidle zvířata, pokud nejsou přepravována v uzavřených klecích a/nebo pokud hrozí znečištění Vozidla. V případě, že Uživatel poruší tuto povinnost a vrátí Vozidlo znečištěné zvířetem, je povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za vyčištění Vozidla ve výši uvedené v Ceníku.

6.13. Uživatel se zavazuje, že nebude řídit Vozidlo po požití alkoholu, pod vlivem omamných či psychotropních látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a způsobilost řídit Vozidlo.

6.14. Uživatel je povinen kdykoliv umožnit Poskytovateli přístup do Vozidla během užívání za účelem případné kontroly Vozidla a toho, zda je Vozidlo užíváno Uživatelem řádným způsobem a v souladu se Smlouvou a VOP. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli součinnost k přístupu do Vozidla, je Poskytovatel oprávněn v naléhavých případech Vozidlo si zpřístupnit za účelem kontroly bez součinnosti a vědomí Uživatele, zejména v případě předcházení škodám nebo v případě hrozící škody, nesprávného zaparkování či při technické závadě či poškození Vozidla.

6.15. V případě jakéhokoliv servisního zásahu (výjezdu) Poskytovatele k Vozidlu z důvodu nesprávného použití Vozidla (tj. zejména v rozporu s pokyny výrobce Vozidla, v rozporu se Smlouvou nebo těmito VOP) je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za servisní výjezd Poskytovatele ve výši uvedené v Ceníku za kilometr ze sídla Poskytovatele do místa umístění Vozidla a zpět do sídla Poskytovatele.

6.16. Uživatel se zavazuje, že při užívání Vozidla (v průběhu Nájemní doby) nezaparkuje Vozidlo na místech s nedostupnou sítí GSM po dobu delší než 5 (pět) minut.

6.17. Uživatel se zavazuje hradit veškeré poplatky za užití zpoplatněných úseků pozemních komunikací v po dobu kdy Uživatel má Vozidlo ve své dispozici nebo jej ve své dispozici mít dle Smlouvy a těchto VOP má.

7. Povinnosti Uživatele při ukončení užívání

7.1. Uživatel se zavazuje vrátit Vozidlo řádně a včas. Za tímto účelem Uživatel se uživatel zavazuje přizpůsobit jízdu a počínat si tak, aby mohl vrátit (zaparkovat) Vozidlo na Parkovací místo včas na konci Nájemní doby. Uživatel se zavazuje připojit Vozidlo na nabíjecí stanici v případě, že jí Parkovací místo disponuje.

7.2. Uživatel je se zavazuje před uzamknutím Vozidla zkontrolovat stav Vozidla a případné technické závady nebo škody je povinen zdokumentovat (vyfotografovat). Uživatel je dále povinen zdokumentovat (vyfotografovat) řádný technický stav Vozidla ze všech čtyř stran (tj. zepředu, zezadu, zleva i zprava), který je Uživatel Vozidla povinen nahrát do Aplikace.

7.3. V případě, že Uživateli nejdou v Aplikaci vytvořit nebo uložit fotografie, je Uživatel povinen kontaktovat Asistenční linku a řídit se jejími pokyny.

7.4. Uživatel se při ukončení Nájemní doby zavazuje uzamknout Vozidlo pomocí Aplikace. Při ukončení Nájemní doby se Vozidlo zásadně neuzamyká klíčky od Vozidla. Klíčky od Vozidla včetně dobíjecího karty a dalších dokladů se Uživatel zavazuje vrátit zpět do přihrádky Vozidla. Zaznamenáním konce Nájemní doby (pomocí smartphonu) Uživatel projevuje vůli Vozidlo dále neužívat a tento okamžik se považuje za konec Nájemní doby a vrácení Vozidla.

7.5. Uživatel se zavazuje při každém parkování zabezpečit Vozidlo proti krádeži, nebo poškození. Je povinen zkontrolovat uzavření dveří, oken i kufru vozidla.

7.6. Uživatel se zavazuje se ujistit po odhlášení pomocí aplikace, že Nájem Vozidla byl v Aplikaci ukončen. V případě jakéhokoliv problému s ukončením Nájmu Vozidla je uživatel povinen kontaktovat Asistenční linku.

7.7. Uživatel se zavazuje veškeré své věci při ukončení Nájmu Vozidla odstranit z Vozidla a není oprávněn své věci ve Vozidle ponechat. V případě ztráty či zničení věcí Uživatele ponechaných ve Vozidle nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za škodu na věcech za ztrátu či zničení věcí Uživatele.

7.8. V případě, že Uživatel odstaví Vozidlo mimo Parkovací místo ke sjednanému konci Nájemní doby. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku a současně poplatek za přeparkování Vozidla na Parkovací místo ve výši uvedené v Ceníku.

7.9. V případě odtažení Vozidla zejména z důvodu nesprávného parkování či jiného porušení Pravidel silničního provozu nebo při nehodě zaviněné Uživatelem je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Ceníku a poplatek za následné přeparkování Vozidla na Parkovací místo ve výši uvedené v Ceníku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu.

7.10. Škody na Vozidle, dopravní nehody jsou zajištěny pojistným krytím Vozidla v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (tzv. povinné ručení).

7.11. Vozidlo je dále pojištěno na škodu v rámci havarijního pojištění a pojištění pro případ odcizení Vozidla až do výše spoluúčasti na škodě, a to ve výši uvedené v Ceníku.

7.12. Uživatel je povinen Poskytovateli zaplatit Uživatelem způsobenou škodu na Vozidle, a to až do výše spoluúčasti Poskytovatele na pojistném plnění, v případě, že pojišťovna toto pojistné plnění poskytne. Výše odpovědnosti Uživatele není omezena v případech, kdy pojišťovna odmítne pojistné plnění zejména v důsledku zavinění Uživatele, zejména v případě porušení těchto VOP a/nebo pokud se na škodu pojištění nevztahuje. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o předložení pojistných podmínek Vozidla nebo požádat o informaci o pojištění.

7.13. V případě vzniku jakékoliv škody na Vozidle se Uživatel zavazuje tuto škodu nahlásit Poskytovateli přes Aplikaci nebo Asistenční linku a postupovat podle pokynů Poskytovatele. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli a jeho pojišťovně veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním, v případě absence nebo nedostatečné součinnosti je Uživatel odpovědný za újmu, která Poskytovateli v důsledku porušení této povinnosti Uživatele Poskytovateli vznikne. Uživatel se dále zavazuje zaplatit Poskytovateli poplatek za vyřízení jím zaviněné pojistné události ve výši uvedené v Ceníku.

7.14. V případě dopravní nehody bez ohledu na viníka nehody, se Uživatel zavazuje okamžitě informovat o dopravní nehodě Poskytovatele prostřednictvím Aplikace nebo Asistenční linky a řídit se pokyny Poskytovatele. Uživatel je současně při dopravní nehodě povinen oznámit dopravní nehodu Policii ČR v případě, že tuto povinnost právní předpisy stanoví. Uživatel se dále zavazuje postupovat podle pokynů Police ČR a popřípadě sepsat společný záznam o dopravní nehodě s jiným účastníkem nehody a neprodleně jej předat Poskytovateli. Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků a další náležitosti vyžadované právními předpisy.

7.15. V případě (i) dopravní nehody nebo škodné události zaviněné Uživatelem a současně v případě (ii) nezpůsobilosti Vozidla další jízdy, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli poplatek za odtažení Vozidla ve výši uvedené v Ceníku, poplatek za odtah Vozidla a cenu uvedenou v Ceníku.

7.16. V případě, že Uživatel zjistí výskyt škody nebo poruchy na Vozidle v Nájemní době, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli prostřednictvím Asistenční linky.

7.17. Uživatel se zavazuje hradit veškeré parkovné za parkování Vozidla v Nájemní době v plné výši a to včetně veškerého příslušenství a sankcí a to i veřejnoprávních sankcí za porušení povinnosti platit parkovné.

7.18. Uživatel není oprávněn používat Vozidlo k jakýmkoliv komerčním účelům.

8. Povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že na Vozidle je prováděna veškerá pravidelná běžná údržba, servisní prohlídky, zajištění technických kontrol a opravy běžného opotřebení Vozidel na své náklady není-li v těchto VOP, Smlouvě anebo jiných ujednáních mezi Poskytovatelem a Uživatelem stanoveno jinak (zejména oprava škod způsobených Uživatelem).

9. Obecná ustanovení o náhradě újmy

9.1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli újmu způsobenou porušením Smlouvy, VOP, právních předpisů, popř. dalších ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, a to až do výše celé škody, není-li výše újmy těmito VOP omezena.

9.2. Pokud vznikne Poskytovateli vůči Uživateli nárok na smluvní pokutu sjednanou v těchto VOP a/nebo ve Smlouvě, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu. Uživatel je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

9.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech smluvní pokutu po Uživateli nepožadovat nebo ji požadovat ve snížené výši s přihlédnutím ke všem okolnostem, výši vzniklé újmy a povaze porušené povinnosti, za níž je smluvní pokuta stanovena. Snížení pokuty je nenárokové.

10. Ochrana spotřebitele

10.1. Všem Uživatelů poskytuje Pronajímatel následující informace:

(a) Totožnost a kontaktní údaje Pronajímatele jsou uvedeny v úvodní části těchto VOP: e-community solutions s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 194 88 106, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 387400, vedenou u Městského soudu v Praze, tel. + 420 [•], internetové stránky: www.peoplecar.cz, e-mail: info@peoplecar.eu;

(b) označení služeb: jedná se o službu krátkodobého pronájmu osobních vozidel pro soukromé užívání za úplatu;

(c) cena služby je stanovena v Ceníku;

(d) platba je prováděna prostřednictvím platební brány platební kartou, případně dalšími poskytovateli elektronických platebních prostředků;

(e) Práva z vadného plnění Uživatel uplatnit dle příslušných ustanovení OZ;

(f) stížnosti jsou vyřizovány prostřednictvím Asistenční linky;

(g) spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy za podmínek sjednaných v těchto VOP;

(h) závazek trvá na dobu neurčitou, každý dílčí Nájem Vozidla pak trvá po individuálně sjednanou Nájemní dobu;

(i) Uživatel platí zálohy ve výši a způsobem uvedeným v Ceníku;

(j) Mimosoudní řešení sporů spadá do kompetence: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

(k) Uživatel jako spotřebitel se může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Uživatel bere na vědomí, že Vozidla jsou k dispozici k okamžitému užití po uzavření každé dílčí Nájemní smlouvy, Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od dílčí Nájemní smlouvy, v souladu s § 1837 písm. a) OZ. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 10.3 není Uživatel oprávněn požadovat vrácení uhrazeného Nájemného případně dalších plateb v souladu s Ceníkem.

10.3. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Poskytovatele vzniklá dle Smlouvy a VOP do okamžiku doručení odstoupení Poskytovateli.

10.4. K odstoupení je Uživatel oprávněn využít formulář:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

e-community solutions s.r.o. Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

  • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy uzavřené prostřednictvím aplikace Peoplecar stanovující rámcové podmínky krátkodobého pronájmu osobních automobilů uzavřené dne (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Datum
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V souladu s § 1752 OZ je Provozovatel oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění těchto VOP, Ceníku a (nebo) jakýchkoli jiných částí Smlouvy jednostranně. Změny těchto VOP provedené Provozovatelem, stejně jako nové znění Smlouvy nabývají platnosti a stávají se závaznými pro Provozovatele a Uživatele po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Provozovatel změny oznámil Uživateli a umístil nové znění Podmínek Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, ledaže Pronajímatel stanoví jiné datum nabytí účinnosti svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním. Pronajímatel si vyhrazuje právo informovat Uživatele o změnách a (nebo) doplnění Podmínek způsoby uvedenými v čl. V (Oznámení) VOP.

11.2. Uživatel se zavazuje zajistit (tj. Uživatel je odpovědný za to, že zamýšlený výsledek se stane, bez ohledu na jakákoliv subjektivní či objektivní omezení v možnostech Uživatele kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosáhnut), že veškeré osoby případně zvířata, které budou užívat Vozidlo se souhlasem Uživatele budou dodržovat tyto VOP a řídit se Smlouvou, v případě porušení této povinnosti příslušnou třetí osobou (zvířetem) odpovídá Uživatel jako by se porušení dopustil sám.

11.3. Nedílnou součástí těchto VOP je Ceník.

11.4. Podstatné porušení těchto VOP Uživatelem zakládá právo Poskytovatele vypovědět Smlouvu a zrušit Uživateli Uživatelský účet a to s okamžitou účinností.

11.5. Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvy kdykoliv s okamžitou účinností bez uvedené důvodu.

11.6. Výpovědí dle předchozích odst. 11.4 a 11.5 nejsou dotčena práva a povinností stran (Poskytovatele a Uživatele) vzniklá do okamžiku účinností výpovědi.

Starší verze dokumentu:

No items found.