Dokumenty

Zásady ochrany osobních údajů

No items found.
Platnost od:
12.2.2024
 1. Společnost e-community solutions s.r.o. je provozovatelem služby sdílené komunitní elektromobility pod obchodní značkou Peoplecar, jejímž prostřednictvím je možné užívat vozidla vlastněná obcí či jiným spolupracujícím subjektem, přičemž tato vozidla mohou být užívána jak zaměstnanci či členy orgánů obce pro pracovní účely, tak i dalšími zákazníky (dále jen „Služba“).
 2. Služba je poskytována na základě všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).
 3. Při poskytování Služby a v souvislosti s jejím poskytnutím jsou sbírány osobní a další údaje zákazníků (dále jen „Údaje“), a to prostřednictvím tzv. komunikace na dálku (webové stránky, aplikace a jiné technické prostředky) – dále také „Webové prostředky“. Vlastníkem a provozovatelem Webových prostředků je společnost e-community solutions s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 19488106, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 387400 vedenou u Městského soudu v Praze. Kontaktní údaje - e-mail: info@peoplecar.eu (dále jen „Peoplecar“).
 4. Správcem shromažďovaných Údajů je Peoplecar.
 5. Peoplecar věnuje pečlivou pozornost ochraně osobních údajů uživatelů Služby. Shromažďované Údaje jsou využívány pouze pro účely správy, provozu a marketingu Služby.
 6. Peoplecar si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. O všech podstatných změnách vás bude Peoplecar předem informovat.

Shromažďování údajů

V souladu se zavedenou praxí shromažďujeme a uchováváme tyto informace(uchovávané v protokolárních souborech webového serveru):

 1. veřejná IP adresa počítače, z nějž byl obdržen požadavek (může se jednat přímo o počítač uživatele),
 2. jméno klientovy stanice - identifikace pokud možno prováděna prostřednictvím http protokolu,
 3. jméno uživatele uvedené během procesu autorizace,
 4. čas vznesení požadavku,
 5. první řádek http požadavku,
 6. kód http odpovědi,
 7. URL webové stránky naposledy uživatelem navštívené - v případě, že na webovou stránku www.peoplecar.eu bylo vstoupeno přes odkaz,
 8. informace o prohlížeči uživatele,
 9. informace o chybách, k nimž došlo během výkonu http transakcí. S cílem zajistit tu nejvyšší kvalitu stránek analyzujeme příležitostně soubory s protokoly, abychom určili, které webové stránky jsou navštěvovány nejčastěji, jaký prohlížeč je využíván, zda struktura webové stránky neobsahuje chyby, atd.

Registrace na webových stránkách v aplikaci

Za účelem poskytnutí Služeb je třeba, aby se uživatel zaregistroval prostřednictvím mobilní aplikace Peoplecar. Registrační formulář je přístupný prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Registrovat se“. Údaje poskytnuté při registraci jsou k poskytnutí služeb nezbytné. 

Proces registrace:

 1. vytvoření nového účtu zahrnuje poskytnutí registračních údajů: „e-mail a heslo“,
 2. v dalším kroku potvrdí uživatel registraci tím, že obdrží e-mail ověřující tuto e-mailovou adresu a klikne na odkaz, který byl na adresu uvedenou v rámečku „e-mail“ zaslaný,
 3. systém, datum a čas registrace,
 4. po potvrzení registrace a přihlášení se do svého účtu poskytuje uživatel následující informace:
  a) jméno a příjmení,
  b) datum narození,
  c) adresu trvalého pobytu,
  d) telefonní číslo,
  e) popřípadě informace nezbytné k potvrzení platební metody:
  – číslo debetní/kreditní karty,
  – platnost debetní/kreditní karty,
  – CVV kód debetní/kreditní karty.
 5. Dále uživatel poskytuje scan/foto svého řidičského průkazu, průkazu totožnosti a svého obličeje společně s průkazem totožnosti za účelem ověření oprávnění uživatelů řídit vozidlo. Čtení dokumentů je prováděno manuálně, následně jsou rozpoznávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum platnosti dokumentu a skupina řidičského oprávnění, a jsou ukládány do systému Peoplecar. 

Používání Služeb

Když se ke Službám zaregistrujete a používáte je, shromažďujeme a zpracováváme údaje o poloze. Například pro zajištění správné funkcionality převzetí a vrácení vozidla na příslušném parkovacím místě je třeba shromáždit informace o fyzické poloze vašeho mobilního zařízení a zaznamenat je. Rovněž shromažďujeme údaje o poloze přímo z vozidel, když uživatel služby vozidlo využívá.

Když požádáte o zákaznický servis, podporu nebo jinou pomoc, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své kontaktní informace, abychom mohli na vaše požadavky lépe reagovat, a my si můžeme ponechat informace o vašem jednání s našimi službami podpory.

Pokud je uživatelem Služby zaměstnanec či člen orgánu obce, který bude vozidlo užívat pro pracovní účely, jsou dále shromažďovány údaje o této skutečnosti a o jeho pracovním zařazení/funkci v rámci dané obce.

Využití Údajů

Údaje jsou využívány za účelem poskytování Služeb (včetně monitorování vozidel, a to i při jejich užívání), komunikování s uživateli ohledně jejich účtů, transakcí a oznámení souvisejících se Službami, provozu webové stránky a plnění právních povinností Peoplecar, včetně mimo jiné plnění povinností vůči správci daně dle Směrnice DAC7 (směrnice Rady (EU) 2021/514) a pro poskytování marketingových nebo reklamních služeb ze strany Peoplecar.

Z poskytovaných informací a údajů mohou být generovány statistiky za účelem napomoci správě a provozu webových stránek a Služby. Přehledy v podobě takových statistik nebudou obsahovat žádné charakteristiky identifikující osoby webovou stránku navštěvující.

Soubory cookies

Soubory cookies nejsou používány k získávání žádných osobních údajů uživatelů webové stránky. Pro každou webovou stránku www.peoplecar.eu používáme následující cookies:

 • ar_debug
 • _ga_YH5L8E96BR
 • fs-cc
 • _ga - soubory spojené s Google Universal Analytics. Jsou používány k rozeznávání unikátních uživatelů prostřednictvím přidělování náhodně generovaného čísla jakožto identifikátoru uživatele. Jsou obsaženy v každém požadavku webové stránky a jsou využívány k výpočtu údajů týkajících se návštěvníků, návštěv a kampaní pro analytické zprávy ohledně stránek. Hlavním účelem těchto souborů je výkonnost.

Odkazy na další webové stránky

Webová stránka www.peoplecar.eu obsahuje odkazy na další webové stránky náležející jiným subjektům. Peoplecar nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů platné na těchto webových stránkách. Pokud navštívíte jiné webové stránky, doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů zde platnými. Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze pro webové stránky společnosti Peoplecar.

Informace ohledně zpracování osobních údajů uživatelů vozidel společností Peoplecar

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále „GDPR“), bychom vám rádi poskytli následující informace ohledně zpracování vašich osobních údajů:

I. Správce osobních údajů a Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je e-community solutions s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 19488106.

Tento správce ustanovil Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož lze kontaktovat ohledně veškerých záležitostí vztahujících se k zpracování osobních údajů. Kontaktní údaje: dpo@peoplecar.eu.

II. Účel a důvody zpracování údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje s následujícím záměrem:

 1.   splnění náležitostí a podmínek smlouvy o pronájmu vozidla uzavřené mezi vlastníkem vozidla a uživatelem (čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR);
 2.   naplnění právních povinností uložených správci (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR), týkajících se, mimo jiné, plnění smlouvy, vystavení daňových dokladů;
 3.   pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), včetně: řešení a ochrany před možnými nároky v souvislosti s uplatněním zákonných předpisů či uzavřenou smlouvou, k účelům interní správy;
 4.   zasílání, prostřednictvím textové zprávy či e-mailové pošty, informací a marketingových materiálů ohledně služeb poskytovaných správcem a spolupracujícími subjekty, včetně anonymních dotazníků využívaných ke sběru demografických a profilových údajů, na základě svolení poskytnutého uživatelem (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR).

III. Příjemci údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou osoby poskytující Služby, tj. Peoplecar, dále obce resp. subjekty, které jsou vlastníky a provozovateli sdílených vozidel, a další subjekty poskytující správci služby na základě příslušných smluv v následujících oblastech: IT a další administrativní a podpůrné obchodní služby, právo, poradenství, pojišťovnictví a poskytovatelé platebních služeb, marketingové agentury, analytické a statistické společnosti, vstupní brány pro textové zprávy a e-mailovou poštu, rovněž tak subjekty oprávněné získávat vaše osobní údaje na základě příslušných zákonných nařízení, např. soudy a orgány státní správy.

IV. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění důvodů, z nichž jsou zpracovávány, a poté na dobu nezbytnou k ochraně před snahou uplatnit jakékoli nároky či obraně před nimi a k naplnění veškerých závazků vyplývajících ze zákona.

Po odstranění účtu uživatele budou jeho/její osobní údaje uchovávány pro případ potřeby uplatnění uložení pokuty v souvislosti s jízdami provedenými uživatelem.

Doba uchovávání, po kterou jsou pro nás osobní údaje nezbytné, tj. pro účely práv a povinností z našeho smluvního vztahu činí 3 roky od data poslední jízdy. Tato doba může být prodloužena o 2 roky, jestliže během ní dojde k zahájení soudního či jiného řízení.

Údaje shromažďované k marketingovým účelům jsou vymazány během dvou týdnů po výmazu účtu uživatele, nejdéle však po 5 letech.

Vzhledem ke skutečnosti, že účet uživatele není možné opět vytvořit pod stejnou e-mailovou adresou, bude po odstranění účtu uchovávána v zašifrované podobě, což představuje oprávněný zájem správce.

V. Práva fyzických osob

Na základě ustanovení a podmínek specifikovaných v nařízeních o ochraně osobních údajů máte právo:

 1.   požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 2.   vyžádat si u nás přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 3.   požadovat po nás výmaz osobních údajů – a to však s výjimkou údajů zpracovávaných pro účely smlouvy,
 4.   na přenositelnost údajů k jinému subjektu (na vaši žádost předáme vámi určené třetí osobě vaše u nás evidované osobní údaje), požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 5.   vznést u nás námitku ohledně zpracování osobních údajů, kterou budeme řešit,
 6.   podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 (https://www.uoou.cz), na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Za účelem uplatnění svých práv, prosím, zašlete svůj požadavek na následující e-mailovou adresu: dpo@peoplecar.eu.

VI. Postoupení údajů třetím zemím či mezinárodním organizacím a informace o profilování

K takovému předávání údajů nedochází.

Soubory cookies nejsou využívány k získávání žádných osobních údajů o uživatelích webové stránky.

Starší verze dokumentu:

No items found.